Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dompeling Repair zijn

bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene

Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer  55677959 en

zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt

in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden

afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere

overeenkomsten ten behoeve van Dompeling Repair worden bedongen, worden evenzeer

bedongen ten behoeve van door Dompeling Repair ingeschakelde tussenpersonen en

andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door

Dompeling Repair is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden

aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een

bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dompeling Repair dit mee binnen tien (10)

werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Dompeling Repair zijn vrijblijvend en Dompeling Repair

behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het

bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren

waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de

verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen

in ongeschonden staat bij Nintendods repair worden afgeleverd. Dit conform de Wet

Verkoop op Afstand

<http://www.mijnwinkel.nl/homepage/pages/wetverkoopopafstand.htm> . Indien dit

aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen

en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen

voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7

dagen melden per e-mail aan Dompeling Repair onder vermelding van het ordernummer

in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het

artikel niet voldoet. Dompeling Repair zal het artikel vervangen of je betaling

ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op

gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet

voldoet aan de bestelling dan behoudt Dompeling Repair zich het recht voor het

artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te

retourneren. Dompeling Repair neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar

rekening.

4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

* • Stuur een e-mail naar info@dompeling-repair.nl, zodat wij je zending

verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of

het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.

* • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

* • Adresseer de artikelen

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien

(14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en

binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten

Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling

had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente

van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande

bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Dompeling Repair bent u een

bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan

administratiekosten verschuldigd en indien Dompeling Repair haar vordering ter

incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke

tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd

de bevoegdheid van Nintendods repair om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dompeling Repair gerechtigd (de

uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende

overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de

periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10)

dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dompeling Repair

6. Levering

6.1 De door Dompeling Repair opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding

en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te

ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U

bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst

te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop

de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op

grond van enige overeenkomst aan Dompeling Repair verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering

op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan

de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Dompeling Repair                       daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de

aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,

schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,

heeft Dompeling Repair de keuze de desbetreffende producten tegen retournering

daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te

restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u

het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dompeling Repair

te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien

het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt

dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen

van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander

communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Dompeling Repair (dan wel door

Klant ingeschakelde derden), is Dompeling Repair  niet aansprakelijk, tenzij en voor

zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Dompeling Repair.

9.2 De administratie van Dompeling Repair geldt als volledig bewijs van het

bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een

eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich

beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dompeling Repair in

geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw

bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks

zonder dat Dompeling Repair gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in

de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dompeling Repair kan                  worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en

noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere

overeenkomst met Dompeling Repair in strijd mochten zijn met enig toepasselijk

rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze

worden vervangen door een door Dompeling Repair vast te stellen nieuwe rechtens

toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Dompeling Repair is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik

te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en

overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze

Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd

aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland